577 788 834 zeglujwlodzi@gmail.com

Polityka prywatności

Polityka Prywatności to miejsce, w którym dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto dowiesz się, komu i na jakich zasadach możemy udostępnić Twoje dane, a także jakie masz uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem.

Od dnia 25 maja 2018 r.  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

Definicje

Serwis – pod pojęciem serwis rozumiemy stronę internetową zeglujwlodzi.pl

Uczestnik – pod pojęciem Uczestnika rozumiemy każdą osobę, która bierze udział w imprezach/usługach tj. Akademia Młodego Żeglarza, zajęciach nauki pływania, półkoloniach, obozach, wyjazdach, również rodziców/opiekunów uczestnika.

Administrator – Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy KLIPER z siedzibą w Łodzi ul. Brydżowa 11, 93-435 Łódź, NIP: 7292739944 , REGON 389721258, wpisany do rejestru klubów sportowych UMŁ pod numerem 215

 

 

Celem zapewnienia ochrony prywatności Uczestnikowi jest dla nas szczególnie istotna i udzielenia Uczestnikowi informacji w przedmiocie danych osobowych zbieranych przez KS KLIPER w celu ich gromadzenia
i wykorzystywania – przedstawiamy niniejszą politykę prywatności.

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.). Jesteśmy również dopasowani do RODO.

Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym.
 1. Niniejsza Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o Uczestnikach. Została stworzona i przyjęta przez Klub Sportowy KLIPER z siedzibą w Łodzi, ul. Brydżowa 11, 93-435 Łódź, która jest administratorem danych osobowych.
 2. Możesz skontaktować się z nami poprze e-mail: zeglujwlodzi@gmail.com
 3. Powierzane przez Uczestnika dane osobowe przetwarzane są
  w zakresie niezbędnym jedynie w celach:

  1. zawarcia umowy i realizację usług;
  2. realizacji składanych przez Uczestnika zamówień na usługi znajdujące się w asortymencie Administratora, w tym kontakty z Uczestnikiem koniecznych ze względu na realizację zamówienia;
  3. rozpatrywania reklamacji Uczestnika;
  4. realizacji zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;
  5. statystycznym;
  6. kontaktowym i odpowiedzi na zadane przez Uczestnika pytania;
  7. dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane również w celu przekazywania informacji o ofercie, promocjach, dostarczenia nieodpłatnie zawierających informacje marketingowe;
  8. W celach marketingowych: naszych usług i produktów oraz informacje handlowe dotyczące współpracy, które podjęliśmy z naszymi partnerami biznesowymi, informacje o ich produktach i usługach, oraz w celu otrzymywania informacji handlowych.

 

 1. Podanie wszelkich danych ma zawsze charakter dobrowolny i polega na wypełnieniu odpowiedniego zgłoszenia uczestnika/umowy;
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  a. zawarcie i realizacja umowy, lub
  b. wyrażona przez Ciebie zgoda, lub
 3. Twoje dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO.
 4. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji umowy na usługę.
Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Uczestnika, okres trwania, przetwarzanie danych osobowych przed podmioty trzecie
 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane tak krótko jak to możliwe. W poszczególnych przypadkach jest to:
  1. W celu realizacji umowy Twoje dane będą przetwarzane przez okres realizowania przez nas Umowy.
  2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody – do momentu jej cofnięcia. Np. Cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, co nie wywrze jednak wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.
 2. Nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim i będą one przetwarzane przez nas. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje gdy udostępnienie jest koniecznie w celu realizacji usługi (np. Firmy kurierskiej, biuru księgowemu, firmie hostingowej, obsługi marketingowej). W takiej sytuacji powierzamy dane podmiotom wykonawczym na podstawie pisemnej umowy. W takiej sytuacji niniejsze podmioty nie są uprawnione do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca może z nich skorzystać jedynie do celów realizacji umowy, tylko w celach przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem.
 3. Twoje dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
Zabezpieczenia
 1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.), a także Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.2004. Nr 100, poz. 1024).
Zmiany w polityce prywatności

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Uczestnik zostanie poinformowany o zmianie w komunikacie na stronie, w formie informacji przesłanej na adres mailowy, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na kontakt w ten sposób.

Kontakt z administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości

Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać na adres: zeglujwlodzi@gmail.com. Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

 

Prawa i obowiązki

 

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika, w jakim celu je przetwarza, jakimi kategoriami danych dysponuje Administrator, jakie są kategorie odbiorców danych Użytkownika oraz planowanego okresu ich przechowywania.
 2. Uczestnik ma możliwości aktualizacji danych w dowolnym momencie.
 3. Uczestnik ma możliwość żądania usunięcia swoich danych.
 4. Uczestnik może w każdy momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych, o ile podstawą przetwarzania ich jest wyrażona wcześniej zgoda. Przetwarzanie danych będzie więc legalne do czasu wycofania zgody przez Uczestnika
 5. Administrator informuje, że w rezultacie skorzystania z uprawnień wskazanych w pkt. 3-4 powyżej istnieje możliwości zaprzestania realizacji usług na rzecz Użytkownika (w całości lub w części), dla których świadczenia niezbędne jest przetwarzanie określonych danych osobowych.
 6. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub jego następcy, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Close Menu